O nas

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku jest jednostką organizacyją Starostwa Powiatowego. Posiada w swoim zarządzie ??? km dróg na terenie siedmiu gmin: Nisko, Ulanów, Rudnik, Jeżowe, Jarocin, Harasiuki i Krzeszów.

Do podstawowych zadań ZDP należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a w szczególności :

- dokonywanie przeglądów nawierzchni i obiektów mostowych,

- pełnienie funkcji inwestora,

- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

- opracowanie projektów planów finansowania budowy dróg,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- wydawanie zezwoleń na budowę zjazdów,

- pobieranie opłat i kar pieniężnych za korzystanie z pasów drogowych,

- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

- wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów.