Otwarty konkurs „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”

 • Otwarty konkurs „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”

  Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 22 maja do 15 listopada 2021 r.

  Wnioski będą przyjmowane do 24 marca 2021 r. włącznie.

  • Maksymalna wartość pakietu proponowanych usług promocyjnych przez Podmiot w ramach Zgłoszenia nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł brutto.
  • W ramach Programu Zgłoszenia mogą być składane przez:
   1. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego),
   2. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   3. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
   4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
   5. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
   6. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
   7. spółdzielnie socjalne,
   8. koła gospodyń wiejskich posiadające osobowość prawną,
   9. kluby sportowe (z wyłączeniem wydarzeń będących integralnym elementem rozgrywek ligowych)

   

  Więcej informacji: Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2021 roku

  Leave a comment

  Required fields are marked *