“Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”

 • “Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”

   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  Z dniem 1 lipca br. Powiat Niżański rozpoczął realizację zadania pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”. Kwota dofinansowania, którą otrzymał Powiat to 18.660,00 zł, a wkład własny niefinansowy to kwota 2.190 zł.

  Celem głównym realizowanego Projektu jest:

  • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. – stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich, jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu, w tym szeroko pojętego biznesu gastronomicznego i wytwarzania żywności oraz do wypoczynku z dobrą kuchnią/produktami kulinarnymi w tle,
  • promocja tego wizerunku z wykorzystywaniem najnowszych trendów w marketingu,
  • zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu.

  Cel ten z pewnością wpłynie na realizację priorytetu: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

  Cele szczegółowe realizowanego zadania, to:

  • przygotowanie 15 stoisk wystawienniczych z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego,
  • udział w IV Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przez 15 podmiotów zainteresowanych wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • przygotowanie przez podmioty biorące udział w operacji dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

  Poprzez realizację tego zadania osiągnięty zostanie cel, jakim jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu.

  Projekt skierowany jest do:

  • odbiorców bezpośrednich, zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu Województwa Podkarpackiego (np. Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, grup nieformalnych). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w tym obszarze, zakładamy, że dla prawidłowej realizacji operacji każdy z nich będzie liczył 8 osób – łącznie 120 osób, będą to osoby z terenu Województwa Podkarpackiego.
  • odbiorców pośrednich projektu, tj. mieszkańców Województwa Podkarpackiego i Województwa Lubelskiego. Zadanie „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” organizowana będzie podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – dużej imprezy plenerowej Powiatu Niżańskiego, w której uczestniczyć będą osoby w każdym przedziale wiekowym – rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie.

  Wszystkie te osoby będą miały możliwość zapoznania się z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego, uczestnicząc w wydarzeniach promujących lokalne tradycje i zwyczaje.

  Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

  Leave a comment

  Required fields are marked *